Noslēgtie ekspertu (pētniecība, aptaujas, komunikācija, iepirkuma jurists) līgumi

Līguma priekšmets

Līguma datums

Līguma
identifikācijas
numurs

Paziņojuma publikācijas datums 
Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā
Pieteikumu / piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Izpildītāja nosaukums  Līgumcena
(EUR; bez PVN 
vai bruto stundas likme*)
Līguma izpildes
termiņš
Brīvprātīgā darba līgums (tēma: publiskās un privātās partnerības līgumu fiskālais risks) 27.12.2017. 3-05/2033  -  -  Ilze Brezaucka  - 07.05.2018.
Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana 19.12.2017. 3-05/2013 

 -

 -  Emīls Ķīlis  10,93 31.12.2018.
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi 12.12.2017. 1-15/1887

 29.09.2017.

 06.11.2017.  Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

853,72 
(2018.gadam)
853,72
(2019.gadam)

22.01.2020.

Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām 2018.-2022.gadā

Līguma grozījums 1
Līguma grozījums 2

 

12.12.2017. 1-15/1869

 12.12.2017. (par līgumu)

 01.12.2017.  SIA "Baltic Communication Partners"

5 000,00
(2018.gadam)
5 000,00
(2019.gadam)
5 000,00
(2020.gadam)
5 000,00
(2021.gadam)
5 000,00
(2022.gadam)

31.12.2022.
Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana  15.09.2017. 1-15/1427 

 25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.  SIA "Ernst & Young Baltic" 6 588,00
(2017.gadam) 

20 412,00
(2018.gadam)
31.12.2018.
Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana

15.09.2017.

3-05/1429
(1-15/1429) 

Lēmums par līguma laušanu

  25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.   Viktors Miglinieks 11,36**  31.12.2018. 

Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana

15.09.2017. 1-15/1426

 25.09.2017. (rezultāti)

 14.08.2017. (par līgumu)

 04.09.2017.  Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

5 800,00

31.12.2017.

Eksperta konsultācijas par makroekonomikas radītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi

29.06.2017. 3-05/1077

-

- Artūrs Valujevs

8,70

31.07.2017.

Aptaujas veikšana saistībā ar valsts finansēm 2017.-2019.gadā

01.03.2017. 1-15/285  01.03.2017.  01.03.2017.  SIA "SKDS"

3 579,70
(2017.gadam)
3 830,28
(2018.gadam)
4 136,70
(2019.gadam)

31.05.2019.

Fiskālās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumi

01.02.2017. 3-05/131 - - Ilga Jermacāne

9,62

31.12.2017.

* Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (EUR). Avots: csb.gov.lv.
** Atbilstoši Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperta atlīdzībai.
 

Noslēgtie līgumi par Padomes tehnisko nodrošinājumu

Līguma  priekšmets Līguma
datums
Līguma
identifikācijas  
numurs
Paziņojuma  
publikācijas  datums
uzraudzības
biroja mājaslapā 
Pieteikumu /
piedāvājumu  
iesniegšanas
termiņš 
Izpildītāja nosaukums   Līgumcena  
(EUR, bez
PVN)
Līguma
izpildes
termiņš 
Par tulkojumu
veikšanu
 
17.03.2017.    1-16/371  -                  SIA "Baltic Translations"   809,39 30.03.2017.   
Fiskālās ilgtspējas ziņojuma latviešu valodā korektūra
un rediģēšana
21.08.2017. 1-16/1256  - SIA "Amber Line" 4,24
(ar PVN) par 1800 zīmēm
ar atstarpēm
11.12.2017.

 

Pieņemtie lēmumi

Lēmuma priekšmets Lēmuma datums Lēmuma numurs

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums "Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām":
Lēmuma sēdes protokols un lēmums, kā arī ziņojums.
Iepirkuma nolikums un prezentācija.

01.12.2017.

1-15/1732 

Atklāts konkurss "Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības konsultāciju pakalpojumi: 
1. daļa: Makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
2. daļa: Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumi;
3. daļa: Fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumi;
Lēmuma sēdes protokols un ziņojums
Atklātā konkursa nolikums un prezentācija.


04.09.2017.
04.09.2017.
04.09.2017.


1-15/1351
1-15/1352
1-15/1353

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkuma 
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam" sarunu procedūras noslēgšana bez rezultāta

16.03.2017.   1-15/355

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Fiskālās disciplīnas padomes ikgadējā aptauja saistībā ar valsts finansēm"PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 11 lapām

01.03.2017. 1-15/275

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums 
"Eksperta konsultācijas fiskālo prognožu izstrādē Fiskālās ilgtspējas ziņojumam"PIL vēsturiskā redakcija,
iepirkuma Vispārīgā informācija un tehniskā specifikācija uz 12 lapām

01.03.2017. 1-15/280