2021. gada janvāris – 2023. gada augusts

Avots: Valsts kase

Kopsavilkums ir pieejams šeit (pdf formātā).

Pilnā analīze ar datiem ir pieejama šeit (xlsx formātā).

Valsts budžets veidojas, summējot valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta un atvasināto publisko personu ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

Valsts konsolidētais kopbudžets veidojas, summējot valsts budžeta un pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

1_21_331_20230920_web_bilances.png