Eiropas Savienības tiesību akti

Fiskālais pakts  (Fiscal compact)

Padomes Regula Nr. 2024/1263  - preventīvais mehānisms - par ekonomikas politikas efektīvu koordināciju un budžeta daudzpusēju uzraudzību un ar ko atceļ  Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 (spēkā no 29.04.2024).
Padomes Regula Nr. 2024/1264  - korektīvais mehānisms - ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (spēkā no 29.04.2024).
Padomes Direktīva Nr. 2024/1265  - ar ko groza Direktīvu 2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām ( spēkā no 29.04.2024).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1173/2011 - par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1174/2011 - par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1175/2011 - ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1176/2011 - par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību.

ES regulējums, kas zaudēja spēku pēc ES fiskālās pārvaldības ietvara reformas
Padomes Direktīva Nr. 2011/85 - preventīvais mehānisms -  par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām (spēkā līdz 28.04.2024).
Padomes Regula Nr. 1467/97  - korektīvais mehānisms - par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (spēkā līdz 28.04.2024).

Fiskālās disciplīnas padomes tiesību akti

Vienošanās par sadarbību ar Finanšu ministriju, parakstīta 08.02.2016., ar papildinājumu, kas izdarīts 29.07.2016. un ar papildinājumu, kas izdarīts 19.06.2018.

Padomes pašnovērtējums atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas noteiktajiem pamatprincipiem neatkarīgajām fiskālajām institūcijām. 09.02.2016.

Fiskālās disciplīnas likuma neatbilstības ziņojumu kārtība. 09.02.2016.

Padomes nolikums. 01.12.2015.
Padomes ētikas kodekss. 18.09.2015. Padomes Ētikas komisijas nolikums un komisijas sastāvs. Komisijas sastāva grozījums. 22.11.2017. un grozījums 09.05.2019. 
Padomes darbības stratēģija 2019.-2021.gadam. 20.09.2018.
Padomes komunikācijas stratēģija 2021.-2026.gadam. 11.01.2021.
Padomes atlīdzības noteikumi. 05.01.2017. Atlīdzības principu kopsavilkums.

Padomes aktuālā tāme ir pieejama Valsts kases mājaslapā šeit.
Padomes 2024.gada tāme
Padomes 2023.gada tāme
Padomes 2022.gada tāme
Padomes 2021.gada tāme
Padomes 2020.gada tāme
Padomes 2019.gada tāme
Padomes 2018.gada tāme
Padomes 2017.gada tāme
Padomes 2016.gada tāme